Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “Zakatek Pamiatek” Wojciech Sobieski, Domaradz 726, zwana dalej Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu:

udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania dotyczące naszej oferty;

realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przepisów regulujących wystawianie faktur – jeśli zażyczy sobie Pani/Pan wystawienia takiej faktury;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Administrator,

pracownicy firm realizujących wysyłkę zamówionych towarów w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki,

pracownicy firmy realizujących płatności za zamówiony towar w zakresie niezbędnym do obsługi dokonywanych płatności,

pracownicy kancelarii prawnych w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

pracownicy organów i urzędów państwowych upoważnionych do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

1 miesiąc, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie;

5 lat, licząc od dnia realizacji złożonego zamówienia;

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;

10 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będą ce podstawą roszczenia;

Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych – w przypadku Polski do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było udzielić odpowiedzi na postawione pytanie, zrealizować zamówienie lub wystawić fakturę.

Jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.